Veiligheid op school


Zorgdragen voor een veilige omgeving is voor onze school een onderdeel van het schoolbeleid. Iedere school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich mentaal veilig voelen en in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft en kan zijn. Dit is voor onze school de basis en het fundament voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogisch klimaat van de school. We streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Onze school neemt preventieve en curatieve maatregelen in het kader van veiligheid. Dit is vastgelegd in een veiligheidsplan waarover leerlingen, ouders en personeel geïnformeerd worden.

In het veiligheidsplan staan o.a. beschreven: de verantwoordelijkheden, de procedures, de instrumenten daartoe, de eventuele in- en externe ondersteuning, de kwaliteitsborging en de medezeggenschap. Meer specifiek valt te denken aan bedrijfshulpverlening, het periodiek afnemen van een risicoinventarisatie en -evaluatie, ongevallenregistratie, ontruimingsoefeningen, keuring van speeltoestellen en brandblusapparatuur, extra aandacht voor risicogroepen, zorg voor hygiëne enz. Op het gebied van welzijn, gezondheid en bestrijding van agressie valt te denken aan een antistressbeleid, een leeftijdbewust personeelsbeleid, pestprojecten, controlelijsten en protocollen voor de diverse onderdelen, het instellen van een klachtenregeling, het opstellen van gedrags- en omgangsregels, meldcode kindermishandeling enz.

Op elke school van SPOLT zijn bedrijfshulpverleners aanwezig. Op onze school zijn dit mevr. Corry a.d. Boom, mevr. Anjo Timmermans, dhr. John Luijten en mevr. Annelies van Beek.

Op elke school zijn vertrouwensleerkrachten, die tevens aandachtsfunctionaris zijn m.b.t. "meldcode huiselijk geweld". Op onze school zijn dit: mevr. Annet Delil en mevr. Annelies van Beek.

Op iedere SPOLT school is een verkeersgroep actief. Mevr. Inge Oehlen is de verkeerscoördinator namens cluster Buggenum/Neer.

Het veiligheidsplan kunt u vinden op de site van SPOLT.