Verlof aanvragen


Ziek melden 

Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) vóór 08.30 uur telefonisch (0475-591414) ziek te melden. Als een kind om 9.00 uur niet op school is en niet is afgemeld, neemt de school contact op. Geef a.u.b. tijdig veranderingen van telefoonnummer(s) door!!

Indien blijkt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bijv. krentenbaard, waterpokken, rode hond e.d.) dan vernemen we dat graag. De school neemt in deze gevallen contact op met de GGD. N.a.v. hun advies zal de school een beslissing nemen of het kind wel/niet naar school kan komen.


Bijzonder verlof

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan. U mag uw kind niet zomaar thuis houden.

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk.
De uitzonderingen en daarbij behorende regels staan in onderstaande documenten.
We verzoeken u vriendelijk u te houden aan de regelgeving.

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier verlof
Na invullen van het formulier graag zelf afleveren bij directie of mailen naar a.lommen@spolt.nl

Klik hier voor het downloaden van de regelgeving.

Klik hier voor uitleg betreffende de termen 'specifieke aard van het beroep' en 'andere gewichtige omstandigheden'. Staatscourant 'Beleidsregel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' 21 juni 2012