Kunst- en cultuureducatie

Hier vindt u het Cultuurbeleidsplan van SPOLT

Het belang van kunst en cultuur voor ons maatschappelijk welzijn is enorm. SPOLT is er trots op dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen (waaronder Myouthic, RICK en ECI), diverse (ZZP) kunstenaars, plaatselijke verenigingen (fanfare- en harmonieorkesten) en provinciale instellingen (o.a. philharmonie zuidnederland). Daarmee verrijken we het leven van de kinderen. 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn: leren over, door en met kunst en cultuur. Vandaar de prominente plaats van de kunsten binnen het onderwijs. Op basis van het recentelijk bovenschools opgestelde cultuurbeleidsplan 'Andere kleuren' (2021-2024) bepalen wij de koers die we op het gebied van cultuureducatie willen varen, geleid door het kompas van SPOLT. Door te focussen op wat wij willen bereiken durven wij hoge (veelal SMART-) doelen te stellen en blijven wij in ontwikkeling. De kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie hebben wij achter ons gelaten; wij volgen de landelijke ontwikkelingen naar een nieuw curriculum. Kijkend naar curriculum.nu passen onze vraaggestuurde activiteiten bij de volgende grote 'opdrachten en bouwstenen' van het leergebied Kunst & Cultuur: 

● Artistiek-creatief vermogen
● Artistieke expressie
● Artistieke technieken en vaardigheden
● Artistieke innovatie
● Kunst- en cultuur historische contexten
● Functies van kunst
● Beleven van kunst
● Tonen en delen van eigen werk 

De SPOLT-basisscholen onderschrijven het belang van goede brede cultuureducatie en maken structureel en/of projectmatig gebruik van de faciliteiten die geboden worden op dit gebied. Met nationale (CmK, Impuls Muziekonderwijs) en regionale subsidieregelingen (DOOR! en SamenDOOR!) werd de laatste jaren kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs gestimuleerd, waarbij de focus lag op het stimuleren en verbeteren van muziekonderwijs. 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) SPOLT
In Midden-Limburg hebben RICK Weert en ECI cultuurfabriek Roermond van de Provincie Limburg de opdracht gekregen een CmK(2)-programma te ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij het verstevigen en/of verbeteren van cultuureducatie door middel van persoonlijke begeleiding en netwerken. Dat heeft geresulteerd in het regionale programma DOEN! 2017-2021. Ook in de periode 2021-2025 kunnen CmK-scholen rekenen op ruime subsidiemogelijkheden binnen het vervolgprogramma van DOEN!, dat per september 2021 van start gaat. 

Een vijftal scholen van SPOLT is de samenwerking reeds aangegaan tijdens de periode CmK2. Zij hebben i.s.m. een intermediair de inzet van cultuureducatie onder de loep genomen (Wat doen we nu?) om vervolgens stap voor stap dichter bij de kern te komen. (Wat gaan we doen en hoe borgen we dat voor de toekomst?) Voor deze stappen maakt DOEN! gebruik van De CultuurLoper, een traject - bestaande uit coaching, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en een digitaal platform - waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Uitgangspunten van DOEN! zijn elkaar informeren, inspireren, enthousiasmeren en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de icc'er of het schoolteam. Vanaf 2021 zijn er o.a. ruime mogelijkheden om een samenwerking/ doorlopende leerlijn PO-VO op te zetten, een vervolg te geven aan de Impuls Muziekonderwijs.
Vanuit DOEN! wordt ernaar gestreefd de komende jaren alle scholen van SPOLT op te nemen binnen het DOEN! programma, temeer omdat de provinciale subsidieregelingen worden opgenomen binnen het regionale DOEN!-programma. De rol van de intermediair wordt verruimd; deze zal meer organisatie en begeleiding op zich nemen om zodoende werkdruk bij leerkrachten te verminderen. Nieuw is de inzet van Cultuurmeesters binnen DOEN!; een combinatie van vakleerkracht en intermediair. 

 

School en omgeving.
Als wereldscholen gaan we de komende periode door met het leggen van structurele verbinding met de omgeving. Er wordt gestreefd naar meer structurele samenwerking met 'vaste' culturele partners die maatwerk kunnen leveren naar aanleiding van vragen van scholen, vaak aansluitend op thema's binnen methodes. Het idee van co-creaties wordt voortgezet. De belevingswereld van kinderen staat centraal, dus peilen wij waar behoeften en wensen van kinderen liggen en spelen hierop in. In schooljaar 2021-2022 wordt er een pilot gestart waarbij muziek en de verbinding PO-VO centraal staan. De intentie is dit PO-VO project naderhand uit te voeren binnen meerdere PO en VO scholen in Midden-Limburg.

 

Deskundigheidsbevordering van de interne cultuurcoördinatoren (icc'ers).
Nagenoeg alle icc'ers van SPOLT hebben -in navolging van de SIEN-training- deelgenomen aan de gecertificeerde icc-cursus, waarvoor zij een landelijk erkend certificaat ontvingen. Nog niet gecertificeerde icc'ers volgens deze cursus (binnen DOEN!) zo spoedig mogelijk. De icc'ers gaan de komende jaren binnen de ICC-kwaliteitskring verder professionaliseren, waarbij o.a. gefocust gaat worden op beoordelen/ reflecteren, dans/ drama en de verbinding cultuureducatie met wetenschap & techniek. 

Middels het invullen van een digitale tool voor aanvragen (en evalueren) van culturele activiteiten leren icc'ers (en leerkrachten) hun hulpvragen te bedenken en denken zij gerichter na over doelen die nagestreefd worden. Uiteraard passend bij de ambitie van de school. Sinds vorig schooljaar is deze digitale tool vernieuwd en te vinden op het intranet van SPOLT. 

 

Curriculum van de school.
Wij willen cultuureducatie inbedden in het (vernieuwde) curriculum van de school, waarbij we cultuureducatie verbinden met andere vak- en leergebieden; denk hierbij aan wetenschap & techniek, taalonderwijs of sociale vorming. Hierbij wordt vaak thematisch gewerkt. Door binnen de ICC-kwaliteitskring ervaringen en kennis op dat gebied te delen willen wij elkaar ondersteunen en inspireren. 

 

Talentontwikkeling.
Onze scholen zijn talentscholen: leerkrachten bieden kinderen volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen.

 

Combinatiefunctionaris Cultuur Gemeente Leudal

Vanaf juli 2020 heeft de Gemeente Leudal -binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties (2019)- de combinatiefunctionaris cultuur ondergebracht bij Myouthic. Deelnemen aan cultuur moet voor iedereen mogelijk gemaakt worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, organisatie van workshops en (buitenschoolse) activiteiten, netwerkoverleg, verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. De scholen van SPOLT hebben recht op een aantal uren inzet vanuit de CF Leudal en kunnen een beroep doen op deze regeling. Een uitgelezen kans het leren zo te organiseren dat alle kinderen de kans krijgen zich breed te oriënteren en ontwikkelen op cultureel gebied. 

 

Plannen voor het schooljaar 2021-2022

  • het herhalen en aanscherpen van het drama onderwijs m.b.v. een externe drama docente
  • het bieden van verdieping m.b.t. beeldende vorming op 3 verschillende onderdelen: werken met 2D, werken met 3D en werken met digitale media. Per bouw is reeds 1 van de 3 onderdelen behandeld in schooljaar 2020-2021, maar door de corona-maatregelen hebben de andere onderdelen afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden.
  • het organiseren van musea-bezoeken om de kennis van (Nederlandse) geschiedenis, kunst en cultuur te vergroten en/of te stimuleren.