Kunst- en cultuureducatie

Het belang van kunst en cultuur voor ons maatschappelijk welzijn is enorm. SPOLT is er trots op dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen (waaronder Myouthic, RICK en ECI) en diverse (ZZP)kunstenaars. Daarmee verrijken we het leven van de kinderen.

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn. Vandaar de prominente plaats van de kunsten binnen het onderwijs. 

 

Met nationale (CmK, Impuls Muziekonderwijs) en regionale subsidieregelingen (DOOR! en Samen DOOR!) werd de laatste jaren kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs gestimuleerd, waarbij de focus lag op het stimuleren en verbeteren van muziekonderwijs. De SPOLT-basisscholen onderschrijven het belang van goede brede cultuureducatie en maken structureel en/of projectmatig gebruik van de faciliteiten die geboden worden op dit gebied. Er wordt steeds meer structureel samengewerkt met culturele verenigingen en stichtingen binnen de diverse dorpen én op projectbasis met de Stichting Kunst & Cultuur Leudal en Philharmonie Zuid Nederland.

 

In schooljaar 2019-2020 hebben alle basisscholen van SPOLT meegewerkt aan het project Leudal 75 jaar bevrijd, waarvoor een educatief programma werd ontwikkeld voor de bovenbouw. In september 2020 wordt middels een enquête gepeild wat de opbrengst is van vier jaren muziekimpuls.


Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2020-2021 SPOLT

In Midden-Limburg hebben RICK Weert en ECI cultuurfabriek Roermond van de Provincie Limburg de opdracht gekregen een CmK-programma te ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij het verstevigen en/of verbeteren van cultuureducatie door middel van persoonlijke begeleiding en netwerken. Dat heeft geresulteerd in het regionale programma DOEN! 2017-2021. Ook in de periode 2021-2025 kunnen CmK-scholen rekenen op ruime subsidiemogelijkheden binnen het vervolgprogramma van DOEN!, dat momenteel in ontwikkeling is. 

 

Enkele scholen van SPOLT zijn de samenwerking al aangegaan en hebben i.s.m. een intermediair de inzet van cultuureducatie onder de loep genomen (Wat doen we nu?) om vervolgens stap voor stap dichter bij de kern te komen. (Wat gaan we doen en hoe borgen we dat voor de toekomst?) Voor deze stappen maakt DOEN! gebruik van De Cultuur Loper, een traject - bestaande uit coaching, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en een digitaal platform - waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Uitgangspunten van DOEN! zijn elkaar informeren, inspireren, enthousiasmeren en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de icc'er of het schoolteam. Vanaf 2021 zijn er o.a. ruime mogelijkheden om een samenwerking/ doorlopende leerlijn PO-VO op te zetten, een vervolg te geven aan de Impuls Muziekonderwijs. Vanuit DOEN! wordt ernaar gestreefd de komende jaren alle scholen van SPOLT op te nemen binnen het DOEN! programma, temeer omdat de provinciale subsidieregelingen worden opgenomen binnen het regionale DOEN!-programma. De rol van de intermediair wordt verruimd; deze zal meer organisatie en begeleiding op zich nemen om zodoende werkdruk bij leerkrachten te verminderen.


School en omgeving

Als wereldscholen gaan we de komende periode door met het leggen van structurele verbinding met de omgeving. Er wordt gestreefd naar meer structurele samenwerking met 'vaste' culturele partners die maatwerk kunnen leveren naar aanleiding van vragen van scholen, vaak aansluitend op thema's binnen methodes. Het idee van co-creaties wordt voortgezet. De belevingswereld van kinderen staat centraal, dus peilen wij waar behoeften en wensen van kinderen liggen en spelen hierop in. Komend schooljaar gaan enkele icc'ers (interne coördinatoren voor kunst en cultuur) meedenken over de verbinding PO-VO op het gebied van cultuureducatie binnen Leudal.

 

Deskundigheidsbevordering  van de interne cultuurcoördinatoren (icc'ers). 

Nagenoeg alle icc'ers van SPOLT hebben, in navolging van de SIEN-training,  deelgenomen aan de gecertificeerde icc-cursus, waarvoor zij een landelijk erkend certificaat ontvingen. 

Middels het invullen van een digitale tool voor aanvragen (en evalueren) van culturele activiteiten leren icc'ers (en leerkrachten) hun hulpvragen te bedenken en denken zij gerichter na over doelen die nagestreefd worden. Uiteraard passend bij de ambitie van de school. Komend schooljaar wordt gewerkt aan een nieuwe tool binnen het intranet van SPOLT.

 

Curriculum van de school 

Wij willen cultuureducatie inbedden in het curriculum van de school, waarbij we cultuureducatie verbinden met andere vak- en leergebieden (denk hierbij aan wetenschap en techniek, taalonderwijs of sociale vorming). Hierbij wordt vaak thematisch gewerkt. 


Talentontwikkeling

Onze scholen zijn talentscholen: leerkrachten bieden kinderen volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen.


Combinatiefunctionaris Cultuur Gemeente Leudal

Vanaf juli 2020 heeft de Gemeente Leudal -binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties (2019)- de combinatiefunctionaris cultuur ondergebracht bij Myouthic. Deelnemen aan cultuur moet voor iedereen mogelijk gemaakt worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, organisatie van workshops en (buitenschoolse) activiteiten, netwerkoverleg, verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. De scholen van SPOLT hebben recht op een aantal uren inzet vanuit de CF Leudal en kunnen een beroep doen op deze regeling

 

Plannen voor het schooljaar 2020-2021

Onze school heeft de volgende plannen in schooljaar 2020-2021: 

  • Voortgang van het muziekonderwijs door onze muziekleerkracht.

Muziek is een integraal onderdeel van het cultuureducatiebeleid.  

  • Deelname aan de "Kunstweken" Kwir.

  • Twee maandelijks (voor de duur van 6 maanden) schoolbreed op maat gemaakte beeldende vorming lessen aan te bieden waarbij voor zowel de leerkracht als de leerling de kennis en vaardigheden op het gebied van beeldende vorming vergroot worden. Daarnaast vindt 3x voor de duur van 1 uur een apart scholing voor leerkrachten plaats.

  • Groep 7 neemt deel aan het "kinjer OLS" waarbij voor de duur van 3 maanden elke vrijdagmiddag 1 uur ondersteuning vanuit de plaatselijke schutterijen plaatsvindt. 

  • Schoolbreed vindt 2x per jaar een kerkbezoek plaats, waarbij de kinderen zowel gebruik maken van als ook deelnemen aan plaatselijk erfgoed.

  • Klassen bezoeken diverse musea die passen binnen het lesprogramma van de diverse groepen

  • Voortgang in samenwerking met Stichting DOEN, waarbij Stichting DOEN m.b.v. intermediairs onze school zal ondersteunen en begeleiden in ons traject om een gedegen CC-plan voor de komende jaren te krijgen.