Wetenschap en technologie

In 2014 is er een start gemaakt met het inrichten van het netwerk 'Wetenschap & Technologie Midden-Limburg'. Doel van dit programma is om Wetenschap en Technologie in te passen in het onderwijs. Het programma gaat uit van een ontwikkeling die gericht is op het vasthouden, stimuleren en door ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij kinderen. 

SPOLT onderkent en onderschrijft de waarde van dit programma en draagt het uit op al haar scholen. Verwondering en de wil om te onderzoeken zijn onmisbare stappen in een natuurlijk leerproces. Als je ontdekkend en onderzoekend leren stimuleert in de klas, ontwikkelen kinderen op jonge leeftijd onmisbare vaardigheden waar ze hun hele leven profijt van hebben. Het helpt hen om succesvol deel te kunnen nemen en mede vorm te geven aan de maatschappij van de toekomst. 

Aangezien we techniek relevant vinden hebben we ook een techniekcoördinator op school.

 

Wat betekent dit voor SPOLT 

Algemeen 

 •       We zijn kartrekker en participant van een regionaal netwerk; 

 •       Al onze scholen participeren in dit netwerk, samen met o.a. regionale bedrijven en VO-scholen; 

 •       Een van onze directeuren is een dagdeel per week werkzaam als bovenschools coördinator.

 

Professionalisering 

 • Onze leerkrachten en coördinatoren worden getraind en geschoold;

 • Bij deze scholing zijn onze VO-partners betrokken.

Samenwerking bedrijven 

 • Er is een mogelijkheid tot samenwerking met bedrijven;

 • School en bedrijf bepalen samen (met externe partners zoals Spark Tech Lab) in onderling overleg, het programma;

 • De techniek coördinatoren bezoeken jaarlijks enkele maakbedrijven in de regio.

 

Vooruitblik schooljaar 2020-2021

 • Vraaggestuurde, scholingstrajecten in samenwerking met de vier zuidelijke regio's; 

 • Inspiratiemiddagen subregionaal; 

 • Samenwerking met bedrijfsleven verder uitbouwen; 

 • Inzetten op integratie van W&T en ICT (o.a. workshops, projecten, scholingen);

 • Samenwerking met  Spark Tech Lab continueren;

 • We stimuleren scholingen op teamniveau passend bij de ontwikkeling van de school;

 • We stimuleren projecten over duurzaamheid en duurzame energie.

 

Spolt juicht het toe als scholen ook zelf nieuwe samenwerkingen aangaan. Denk hierbij aan Centra voor Natuur & Milieu en projecten over duurzaamheid in het algemeen en /duurzame energie in het bijzonder. 

 

Plannen voor het schooljaar 2020-2021 

Op onze school hebben we de volgende plannen voor het schooljaar 2020-2021:

 • Samenwerking en bezoek aan een bedrijf in de regio

 • Extra aandacht besteden aan 21e eeuwse vaardigheden

 

Concreet betekent dit op onze school

Wij werken  met de methode "Natuniek"; waarin veel aandacht is voor techniek 

Daarnaast participeren we in "Make-Tech platform" en werken we samen met een bedrijf in de regio. De kinderen van groep 8 brengen een bezoek aan dit bedrijf (informatie en rondleiding). In de klas wordt gewerkt met materialen van dit bedrijf.

Met de voortgezet onderwijsschool in Heythuysen (St. Ursula) hebben we goed contact en daar kunnen we terecht om gebruik te maken van bijv. het techniek- of bouwlokaal.

Diverse klassen maken gebruik van het aanbod van Spark-tech in Weert, kinderen gaan daar o.a. zelf aan de slag met het maken en naar eigen inzicht afwerken van beweegbare producten.

Verder willen excursies en bedrijfsbezoeken in ons techniek-aanbod meenemen.

Groep 8 leerlingen nemen deel aan de slotmanifestatie van Make-Tech in Weert

Jaarlijks houden wij een tweetal techniekmiddagen op school. Deze worden bij voorkeur geïntegreerd met andere vakken en projecten.

Het komend jaar wordt op De Kwir het voormalig computerlokaal in fases omgetoverd tot een ruimte met werkbanken, audio-, video- en fotografie apparatuur, zodat we de kinderen nog meer kunnen gaan bieden.

 

Integratie techniek en cultuur

De ontwerpvragen van kunst en techniek zijn verwant. 

Bij kunst en cultuur vraag je "Waarom doe je dat zo?", en "Waarom ziet het er zo uit?". Je drukt met kunst ook meer je eigen stempel, dus je kunt vragen wat een keuze zegt over het kind zelf. 

Bij techniek vraag je hoe iets werkt, hoe je het maakt. 

Het cultuur en techniek gaan beide over ontwerpend en onderzoekend leren, 

De cultuurcoördinator en de techniekcoördinator zullen daarom (gedeeltelijk) samen optrekken bij betekenisvol onderwijs. Men vertrekt vanuit dezelfde probleemstelling en door het oplossen ervan stimuleer je de verbeeldingskracht bij kinderen. Het gaat dan om fantasie, creativiteit én kennis van zaken.