Wetenschap en technologie

Het strategisch beleidsplan van Spolt  geeft de koers aan naar ontwikkelingsgericht onderwijs met ruimte voor talenten en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL).  De ontwikkeling van de kinderen is hierbij gericht op het vasthouden, stimuleren en doorontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding. Door implementatie van wetenschap en techniek (W&T) binnen de bestaande thema's op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan OOL en W&T. 

Onderwijs in wetenschap en techniek stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Naast vakspecifieke denk- en werkwijzen biedt W&T-onderwijs ruimte voor de ontwikkeling van taal- en rekenen-wiskunde vaardigheden en brede, vakoverstijgende vaardigheden, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Het zorgt voor betekenisvolle inhouden. 

 

De overheid erkent het belang van Wetenschap & Techniek door het vak op te nemen in de kerndoelen, welke richting te geven aan het onderwijs.

 

SPOLT verbindt zich aan (educatieve) partners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk gebied, waardoor we W&T- onderwijs nog beter vorm kunnen geven. Er is een samenwerking met het voortgezet onderwijs, Spark Tech Lab en Keyport (bedrijven). Vanaf 2021 participeren we binnen STEAM - Limburg (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). STEAM-Limburg bestaat uit 17 schoolbesturen die samen 320 basisscholen in onze provincie vertegenwoordigen. Binnen STEAM-Limburg worden projecten aan elkaar verbonden om kennisdeling beter te laten verlopen en om efficiënt ontwikkelingen te stroomlijnen (bv. verbinding met Sterk Techniek Onderwijs in de regio). 

 

Doelen voor schooljaar 2021-2022:

  • Vraaggestuurde, scholingstrajecten met samenwerkingspartners verder ontwikkelen; 

  • Vraaggestuurd aanbod Ursula vormgeven.

  • Uitbreiden van projecten met het STL. 

  • Samenwerking met het bedrijfsleven uitbouwen;

  • Inzetten op verdere integratie van W&T, OICT en ICC;

  • Samenwerking met  Spark Tech Lab continueren en intensiveren;

  • Scholingen op teamniveau passend bij de ontwikkeling van de school stimuleren;

  • Collegiale consultaties coördineren; 

  • Participatie in netwerken als STEAM continueren met als doel kennisdeling.