Verkeersonderwijs

Op iedere SPOLT school is een verkeersgroep actief. Juf Inge is onze verkeerscoördinator.
Op Isy kunt u iedere eerste donderdag van de maand de "verkeers flyer", gemaakt door de groep 8 leerlingen, lezen met daarin een tip, spreuk of aandachtspunt rondom verkeer.

 

Afspraken rond de school

Het is voor de veiligheid van de kinderen van groot belang dat iedereen zich aan de geldende verkeersregels houdt. Voor een veilige verkeerssituatie rondom school, is het ook prettig als iedereen zich houdt aan de schoolregels die horen bij verkeer. Wij vragen daarom aan iedereen om alle ingangen van het plein vrij te houden, zodat de kinderen zelfstandig het schoolplein kunnen bereiken en verlaten. 

Ouders kunnen op het speelplein afscheid nemen, waarna de kinderen zelfstandig de eigen klas ingaan. Vanaf 10 minuten vóór het begin van de lessen is er toezicht op het speelplein. Stuur uw kind a.u.b. niet te vroeg naar school. Om 8.20 is de deur van het klaslokaal open en is de groepsleerkracht in de klas.

Na afloop van de lessen kunt u uw kind(eren) ook weer op het schoolplein komen ophalen.  Indien u na school naar een werkje van uw kind wilt komen kijken of even iets wilt bespreken, bent u natuurlijk van harte welkom. Wacht echter tot de lessen afgelopen zijn en de kinderen het lokaal hebben verlaten. 

Het voor en na schooltijd gebruik maken van het klimrek valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

De kinderen die met de fiets komen, zetten hun fietsen in de fietsenstalling die zich aan de achterkant van de school bevindt. Voor iedere groep is er een vak gemaakt om de fiets te stallen. De school draagt geen verantwoording voor eventuele schade aan de fiets. Wijs de kinderen er a.u.b. op dat ze de fiets moeten afsluiten, ook al staat deze binnen de poort van school.

Na school lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar beneden. 

Indien u uw kind brengt met de auto, wordt u verzocht uw kind aan de Engelmanstraat af te zetten. Uw kind kan dan zelf het pad omhoog lopen. Indien uw kind met de fiets komt, wordt het verzocht het laatste stuk met de fiets aan de hand te lopen. Op de speelplaats fietsen is niet toegestaan.

 

Verkeersonderwijs

Het verkeersonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Naast de theoretische verkeersvorming in de groep wordt er ook aandacht besteed aan praktische verkeersopvoeding. Kinderen leren daarbij  zo veilig mogelijk deel te nemen aan het verkeer. Ze oefenen op het schoolplein of op locaties in het dorp verkeersregels en vaardigheden. Door het jaar heen worden er leuke en leerzame activiteiten georganiseerd rondom verkeersonderwijs. Denk hierbij aan een bezoek aan de verkeerstuin of een les rondom de Dode Hoek met een heuse vrachtwagen op het plein.

De school beschikt over een aantal materialen waarmee verkeerssituaties nagespeeld kunnen worden. Met de praktische en theoretische verkeerslessen voldoet de school aan de kerndoelen.

Verkeersopvoeding wordt niet alleen aangeboden op school, maar het is erg belangrijk dat u zelf ook aandacht schenkt aan de verkeersregels in de dagelijkse praktijk. Wanneer datgene wat kinderen op school leren ook door ouders in de dagelijkse situatie toegepast wordt, versterkt dat de veilige positie van het kind in het verkeer. Voorbeeldgedrag van ouders blijft natuurlijk een belangrijk aspect in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen!

In groep 7 leggen alle leerlingen een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af. Dit verkeersexamen beschouwen wij echter niet als afsluiting van de verkeerslessen, want het blijft noodzaak leerlingen bewust te maken van de verkeersregels en van hun eigen gedrag in het verkeer.

 

Verkeersouders

De school organiseert jaarlijks in alle groepen praktische verkeersactiviteiten voor kinderen. Deze worden gecoördineerd door de verkeerscoördinator van de school en de leerkrachten. Bij deze activiteiten is hulp van ouders hard nodig. Verkeersopvoeding is immers een zaak van school én thuis. Indien u graag verkeersouder voor onze school wilt worden, kunt u dit aangeven bij de verkeerscoördinator Juffrouw Inge of de groepsleerkracht.

 

Het Limburgs Verkeersveiligheidslabel: een kwaliteitskeurmerk.

Onze school is in het bezit van het LVL. We vinden het dus ook belangrijk om aandacht te geven aan actieve verkeerseducatie. Onze school laat met het LVL zien dat wij het belangrijk vinden om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te vergroten door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en inrichting van de directe schoolomgeving.

Op school ligt ons activiteitenplan voor het lopende schooljaar ter inzage. Daarin zijn zowel organisatorische als verkeers-educatieve voornemens opgenomen.
Voor informatie over verkeerszaken rond school kunt u terecht bij de verkeerscoördinator, juffrouw Inge (i.oehlen@spolt.nl) .