Verkeersonderwijs

Op iedere SPOLT school is een verkeersgroep actief. Mevr. Inge Oehlen is onze verkeerscoördinator. Op Isy kunt u iedere eerste donderdag van de maand de "verkeers flyer" lezen met daarin een tip, spreuk of aandachtspunt rondom verkeer.

 

Afspraken rond de school

Het is voor de veiligheid van de kinderen van groot belang dat u zich ten allen tijde houdt aan de gestelde verkeersregels. Wij verzoeken u vriendelijk alle ingangen van het plein vrij te houden, zodat de kinderen zelfstandig het schoolplein kunnen bereiken en verlaten. 

Een kind dat pas  naar school gaat, vindt het natuurlijk fijn als de ouder even mee de school binnenloopt. Als het kind enkele dagen "gewend" is kan het best alleen naar binnen gaan. 

Ouders kunnen op het speelplein afscheid nemen, waarna de kinderen zelfstandig de speelplaats opgaan. Vanaf 10 minuten vóór het begin van de lessen is er toezicht op de speelplaats. Stuur uw kind a.u.b. niet te vroeg naar school. 

Na afloop van de lessen kunt u uw kind(eren) daar ook weer komen afhalen.  Indien u na school naar een werkje van uw kind wilt komen kijken, bent u natuurlijk van harte welkom. Wacht echter tot de lessen afgelopen zijn en de kinderen het lokaal hebben verlaten. 

Het voor en na schooltijd gebruik maken van het klimrek valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

De kinderen die met de fiets komen, zetten hun fietsen in de fietsenstalling die zich aan de achterkant van de school bevindt. De school draagt geen verantwoording voor eventuele schade aan 

de fiets. Wij verzoeken u met klem, de ingangen van de school vrij te houden. Wijs de kinderen erop dat ze de fiets moeten afsluiten!

De fietsenstalling bij de school is bestemd voor kinderen die ver van school wonen. De laatste jaren komen er steeds meer kinderen met de fiets naar school. Soms zijn dat kinderen die dichtbij wonen. Wij verzoeken u om uw kind zo mogelijk te voet te laten komen.

Na school lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar beneden. 

Indien u uw kind brengt met de auto, wordt u verzocht uw kind aan de Engelmanstraat af te zetten. Uw kind kan dan zelf het pad omhoog lopen. Indien uw kind met de fiets komt, wordt het verzocht het laatste stuk met de fiets aan de hand te lopen. Ook als de school uit is, wordt er met de fiets aan de hand gelopen tot het fietspad aan De Kwir. Op de speelplaats fietsen is niet toegestaan.

 

Verkeersonderwijs

Het verkeersonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Naast de theoretische verkeersvorming in de groep wordt er ook aandacht besteed aan praktische verkeersopvoeding. Kinderen leren daarbij  zo veilig mogelijk deel te nemen aan het verkeer. Ze oefenen op het schoolplein of op locaties in het dorp verkeersregels en vaardigheden. Ook wordt er aandacht geschonken aan (verkeersbelemmeringen op) een veilige school-thuisroute. Ook is er extra aandacht voor het smartphonegebruik op de fiets. Dit is verboden sinds 1 juli 2019.

De school beschikt over een aantal materialen waarmee verkeerssituatie nagespeeld kunnen worden. Met de praktische en theoretische verkeerslessen voldoet de school aan de kerndoelen.

Praktische verkeersopvoeding is echter ook een zaak van ouders. Wanneer datgene wat kinderen op school leren ook door ouders in de dagelijkse situatie toegepast wordt, versterkt dat de veilige positie van het kind in het verkeer. Voorbeeldgedrag van ouders blijft echter een belangrijk aspect in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen!

In groep 7 leggen alle leerlingen een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af. Dit verkeersexamen beschouwen wij echter niet als afsluiting van de verkeerslessen, want het blijft noodzaak leerlingen bewust te maken van de verkeersregels en van hun eigen gedrag in het verkeer.

 

Verkeersouders

De school organiseert jaarlijks in alle groepen praktische verkeersactiviteiten voor kinderen. Deze worden gecoördineerd door de verkeerscoördinator van de school en de leerkrachten. Bij deze activiteiten is hulp van ouders onontbeerlijk. Verkeersopvoeding is immers een zaak van school én thuis. Indien u graag verkeersouder voor onze school wilt worden, kunt u dit aangeven bij de verkeerscoördinator Juffrouw Inge of de groepsleerkracht.

 

Het Limburgs Verkeersveiligheidslabel: een kwaliteitskeurmerk.

Onze school is in het bezit van het LVL. We vinden het dus ook belangrijk om aandacht te geven aan actieve verkeerseducatie. Onze school laat met het LVL zien dat wij het belangrijk vinden om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te vergroten door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en inrichting van de directe schoolomgeving.

Op school ligt ons activiteitenplan voor het lopende schooljaar ter inzage. Daarin zijn zowel organisatorische als verkeers-educatieve voornemens opgenomen.
Voor informatie over verkeerszaken rond school kunt u terecht bij de verkeerscoördinator (juffrouw Inge).