De Ouderraad (OR)

Wat is de OR?
Op school functioneren verschillende geledingen, zoals leerkrachten, het bestuur, de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). Iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, is in principe automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging heet in de volksmond "de ouderraad". De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de schakel vormt tussen de ouders en de school. 
Wie zitten in de OR?

Het bestuur van de OR bestaat in schooljaar 2023-2024 uit:  
  • Loes Nijskes, voorzitter
  • Dorien van Herten, secretaris
  • Diana Kurvers, penningmeester 
Ieder schooljaar worden er verkiezingen gehouden in de groepen 1-3-5-7. Een lid heeft twee jaar zitting in de OR en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Leden voor het Dagelijks Bestuur worden door de zittende leden gekozen voor de duur van 4 jaren. In de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt bekend wie de nieuwe leden zijn en zij zullen zich dan voorstellen op het ouderportal ISY. Op ISY wordt de agenda en de notulen van de OR vergaderingen gepubliceerd. 

Wat doet de ouderraad?
Ze vertegenwoordigt de ouders. Probeert de contacten tussen de ouders en de school te verstevigen, de samenwerking te stimuleren, in het belang van de vorming van onze kinderen en het onderwijs. Organiseert mee, assisteert en verleent hand- en spandiensten. Activiteiten zoals:
  • OR neemt deel aan een aantal werkgroepen zoals Kerst en Pasen.
  • OR organiseert en helpt mee bij schoolreizen en excursies
  • OR stimuleert ouders tot deelname aan activiteiten op school.
  • OR vergadert ongeveer 6x per jaar.
Van deze bijdrage worden allerlei festiviteiten betaald zoals Sinterklaas, Kerstviering en Pasen. De ouderbijdrage bedraagt 6 euro per kind. Weliswaar is deze bijdrage op vrijwillige basis, maar de OR heeft de gelden hard nodig om activiteiten te kunnen bekostigen. 

Waarover vergadert de ouderraad?
De ouderraad vergadert over schoolse zaken en activiteiten, die ouders, kinderen en de geledingen aangaan. Om een goede afstemming met de andere geledingen (= bestuur, team en diverse werkgroepen) te krijgen, is bij deze vergaderingen zoveel mogelijk een lid van iedere geleding aanwezig. Iedereen, die nauw betrokken wil zijn bij de school van zijn/haar kind(eren) kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Het is een manier om mee te kunnen denken en om actief mee te kunnen doen met activiteiten. Een gezonde portie belangstelling en wat tijd is voldoende om zitting te nemen in de ouderraad. Alle OR-vergaderingen zijn openbaar en bij te wonen door ouders en/of leerkrachten die hierin geïnteresseerd zijn.
  
Wilt u meewerken op school, maar liever geen zitting nemen in de ouderraad?
U kunt altijd aan de ouderraad kenbaar maken dat u wilt helpen bij een of meerdere activiteiten. Uw hulp is welkom! Denk hierbij aan bijv. het veranderen van de bühne in een ander thema, de organisatie van de kerstactiviteit of de carnavalsviering. 
Ook al kunt u niet elke dag, dan kan uw hulp evengoed belangrijk zijn. Hierbij kunt u denken aan hulp bij spelletjes, activiteiten, lezen met de kinderen, handvaardigheid enz. De informatie over deze werkgroepen krijgt u via uw kind of via ISY thuisgestuurd. Natuurlijk kunt u ook eens bij de leerkracht van uw kind(eren) informeren of u ergens bij kunt helpen.