Protocollen

Meldcode 
De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. 
Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij geweld signaleren. 

Als wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Anti-pestprotocol 
Op onze school werken wij met een anti-pestprotocol. In alle groepen wordt dit protocol aan het begin van het schooljaar besproken. 

Medische zorg
Bij het toedienen van medicatie dan wel het verrichten van een medische handeling volgen wij de wetgever en voorschriften van arts/specialist, waarbij we aantekenen dat wij er goed over nadenken waar wij (dan wel de individuele leerkracht) de verantwoordelijkheid wel en niet voor kunnen en willen nemen. We willen niemand te kort doen, maar zeker ook zelf niet te maken krijgen met verwijtbaarhandelen en/of organisatorische problemen in dezen. 

Teamleden zijn geen arts of verpleegkundige en de schoolorganisatie is niet overal op berekend. 
We willen u dan ook vragen om samen met ons het formulier medische zorg, dat als bijlage toegevoegd is aan ons protocol medische handelingen in te vullen om duidelijkheid voor iedereen te verschaffen. 

Gescheiden ouders
De wijze waarop wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders hebben we vastgelegd in een protocol gescheiden ouders. Uiteraard is het uitgangspunt dat het belang van het kind voorop staat. 
Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen.