Invulling onderwijstijd

Wat is onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die een leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe wij onze onderwijstijd invullen. 

Methodeoverzicht
In het methodeoverzicht kunt u zien welke methoden op school in welke groepen gebruikt worden. 

Kunst- en cultuuraanbod
Voor ons kunst- en cultuuraanbod gaan wij uit van de doelen die beschreven staan in het cultuurbeleidsplan van Spolt
Voor schooljaar 2021-2022 hebben wij ons vanuit dit plan een aantal doelen gesteld:
  • Het herhalen en aanscherpen van het drama-onderwijs m.b.v. een externe dramadocente
  • Het bieden van verdieping m.b.t. beeldende vorming op 3 verschillende onderdelen: werken met 2D, werken met 3D en werken met digitale media. Per bouw is reeds 1 van de 3 onderdleen behandeld in schooljaar 2020-2021, maar door corona-maatregelen hebben de andere onderdelen afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. 
  • Het organiseren van musea-bezoeken om de kennis van (Nederlandse) geschiedenis, kunst en cultuur te vergroten en/of te stimuleren.
Wetenschap en techniek onderwijs
Het strategisch beleidsplan van Spolt geeft de koers aan naar ontwikkelingsgericht onderwijs met ruimte voor talenten en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). De ontwikkeling van de kinderen is hierbij gericht op het vasthouden, stimuleren en doorontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding. Door implementatie van wetenschap en techniek (W&T) binnen de bestaande thema's op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan OOL en W&T.   

Voor dit schooljaar (2021-2022) hebben wij ons de volgende doelen gesteld: 
  • Vraaggestuurde, scholingstrajecten met samenwerkingspartners verder ontwikkelen;
  • Samenwerking met het bedrijfsleven uitbouwen;
  • Inzetten op verdere integratie van W&T, OICT en ICC; 
  • Samenwerking met Spark Tech Lab contineren en intensiveren;
  • Scholingen op teamniveau passend bij de ontwikkeling van de school stimuleren; 
  • Participatie in netwerken als STEAM continueren met als doel kennisdeling.