Invulling onderwijstijd

Wat is onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die een leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe wij onze onderwijstijd invullen. 

Methodeoverzicht
In het methodeoverzicht kunt u zien welke methoden op school in welke groepen gebruikt worden. 

Kunst- en cultuuraanbod
Voor ons kunst- en cultuuraanbod gaan wij uit van de doelen die beschreven staan in het cultuurbeleidsplan van Spolt
Sinds schooljaar 2021-2022 hebben wij ons vanuit dit plan een aantal doelen gesteld waaraan wij werken:
 • Het herhalen en aanscherpen van het drama-onderwijs m.b.v. een externe dramadocente
 • Het bieden van verdieping m.b.t. beeldende vorming op 3 verschillende onderdelen: werken met 2D, werken met 3D en werken met digitale media. Per bouw is reeds 1 van de 3 onderdelen behandeld in schooljaar 2020-2021, maar door corona-maatregelen hebben de andere onderdelen afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. 
 • Het organiseren van musea-bezoeken om de kennis van (Nederlandse) geschiedenis, kunst en cultuur te vergroten en/of te stimuleren.

Het strategisch beleidsplan van SPOLT geeft koers aan ons onderwijs. Eén van de leidende principes is de 'talentschool': 'ruimte voor ieders talent'. Wetenschap en technologie (W&T) onderwijs stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken; vaardigheden die ook bij andere leergebieden als rekenen en taal van belang zijn.

 

Om deze ontwikkeling te versterken zoeken wij de verbinding op met de vakgebieden Kunst en Cultuur en (O)ICT. Met de implementatie van deze drie vakgebieden binnen de bestaande thema's op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan de ontwikkeling van brede en vakoverstijgende vaardigheden en ontplooiing van talenten.


Doelen voor schooljaar 2023 - 2024:
 • Integratie tussen de vakgebieden W&T, (O)ICT en ICC voortzetten;
 • Delen van projecten tussen de scholen van SPOLT;
 • Samenwerking met Spark Tech Lab continueren en intensiveren;
 • Projecten met bedrijven continueren, uitbreiden en verduurzamen;
 • Aanbod van workshops voor alle leerlingen;
 • (Digitaal) scholingsaanbod voor leerkrachten uitbreiden;
 • Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en/of teams opstellen;
 • Training (digitale middelen) naar behoeften van leerkrachten en actualiteit;
 • Participatie in netwerken voortzetten;
 • Samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio voortzetten;