Verlof aanvragen en ziek melden

Ziek melden
Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) voor 8.30u via ISY of telefonisch (0475-591414) ziek te melden. Als een kind om 9.00u nog niet op school is en niet is afgemeld, neemt de school contact op. Geef alsjeblieft tijdig veranderingen van telefoonnummer(s) door. 

Indien blijkt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bijv. krentenbaard, waterpokken, rode hond e.d.) dan vernemen we dat graag. De school neemt in deze gevallen contact op met de GGD. N.a.v. hun advies zal de school een beslissing nemen of het kind wel/niet naar school kan komen.

Wanneer uw kind ziek wordt op school, bellen wij u altijd even op en stemmen met u af.
We laten geen kinderen alleen naar huis gaan. Verzoek is derhalve om uw kind bij afspraken of ziekte tijdens schooltijd op te komen halen. 


Bijzonder verlof
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan. U mag uw kind niet zomaar thuis houden. 

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk: 
  • Voor tandarts-, dokter-, consultatiebureau, - ortho- of andere afspraken hoeft geen formulier ingevuld te worden. Deze afspraken geeft u mondeling, via ISY, via mail of telefonisch door aan de leerkracht of administratief medewerker. 
  • Ook voor een begrafenis van naasten hoeft geen verlofformulier ingevuld te worden. Het is voldoende om dit mondeling, via ISY, via mail of telefonisch door te geven. 
  • Een formulier aanvraag bijzonder verlof vult u alleen in als u bijzonder verlof wilt aanvragen voor 1 of meerdere dagen. Bij een verlofaanvraag voor een huwelijk vragen we u om een kopie van de uitnodiging bij te voegen i.v.m. bewijslast voor ambtenaar leerplicht. Na het invullen van het formulier mag u deze afgeven bij de desbetreffende leerkracht of mailen naar info@dekwir.nl
Wanneer u twijfelt of het nodig is om een verlofaanvraag in te dienen, kunt u altijd even overleggen met de directie.
Voor veel gestelde vragen kunt u ook altijd de website van de rijksoverheid raadplegen.