Medezeggenschaps - raad (MR)

De betrokkenheid en inspraak van de ouders en personeel met alles wat er op school gebeurt, is erg belangrijk. Op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), heeft het bestuur een medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de MR worden gekozen door ouders (oudergeleding) en team (personeelsgeleding).

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. 

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 personeelsleden van de school en 3 ouders. De MR behartigt de belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen en komt op voor het belang van de school, in die zin dat inspraak kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van de school. Over belangrijke besluiten van het bestuur en de directie heeft de (G)MR een advies- of instemmingsrecht. Het bestuur en de directie kan bepaalde besluiten niet nemen zonder instemming van de (G)MR.  De MR houdt contact met de GMR die alle scholen binnen SPOLT vertegenwoordigt. De MR spreekt in haar vergaderingen over het beleid van de school en over de algemene gang van zaken, zoals het vakantierooster, de schoolgids, het schoolplan, de besteding van de gelden, de begroting. De MR kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alles dat verband houdt met de school. Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan kan dat. De vergaderingen zijn openbaar. Op ISY worden de agenda en de notulen van de MR vergaderingen gepubliceerd. Voor vragen over de MR, of wanneer u een bepaald onderwerp graag door de MR besproken wilt zien, kunt u altijd terecht bij één van de leden.

De medezeggenschapsraad van Basisschool “De Kwir”
Oudergeleding:
Sanne Geurts (sanneke1989@hotmail.com)
Mieke Jacobs (mieke_beckers6@hotmail.com)
Floor Minten  (floorminten@gmail.com)

Teamgeleding:
Lucie Crompvoets (l.crompvoets@spolt.n)
Denise Janssen - secretaris  (d.janssen@spolt.nl)
Maud Noblesse  (m.noblesse@spolt.nl)